You are here: Home Регистрација на домен

TeamVelkovski.com

Е-пошта Печати

 

Покрај останатите услуги кои ги нуди ТИМ ВЕЛКОВСКИ, Ви дава можност Вашата интернет страница да биде достапна за сите овозможувајќи регистрација на Вашиот домен. Со регистрирање на Ваш домен обезбедувате сопствено постоење на Вашата компанија на интернет.

Регистрацијата на Интернет поддомен е потребна заради именско распознавање на определени називи во структурата на именскиот простор на Интернет мрежата. Ние Ви нудиме можност за регистрирање на како на македонските поддомени такаи на глобалните.


Македонски поддомен

Назив на домените во секундарниот домен ‘com.mk, ‘.mk’, ‘org.mk’, ‘net.mk’, 'gov.mk’, ‘inf.mk’, ‘name.mk’.

 

Македонски поддомен: денари
Годишна цена на домен: 1.200,00 ден.
Нарачај доменГлобалниот поддомен

Право на регистрација на глобалните поддомени имат сите правни и физички лица од земјата и странство.

За регистрација на глобалниоте '.com’, '.net’, '.org’, '.info’,'.ws’, '.us’.
'.eu’'.biz’.

 

глобален поддомен: денари
Годишна цена на домен: 900,00 ден
Нарачај домен

Се што треба да направите е да извршите уплатата на нашата денарска жиро сметка, доколку не сте од Македонија на нашата девизна жиро сметка.