You are here: Home Веб портфолио

TeamVelkovski.com

Наше портфолиоОва е дел од нашето веб дизајн портфолио, со цел да се запознаете со  нашата долгогодишна работа.

 30.jpg

 • Клиент: Олимпиа
 • Категорија: Агенција за недвижности
 • Технологија на изработка: Веб апликација
 • Јазик: Македонски и Англиски

 

 

  <p> </p>
                        <p> </p>
                    </div>
                    <ul>
                    </ul>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td></td>
                <td>
                    <hr />
                    <br /><br /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
14.jpg
</td>
                <td>
                    <ul>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Клиент</strong>: Ас Стил Скопје</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Категорија</strong>: Сервис за ауспуси</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Т</strong><strong>ехнологија на изработка</strong>: PHP, CMS</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Јазик</strong>: Македонски и Англиски</div>
                        </li>
                    </ul>
                    <p> </p>
                    <p> </p>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td></td>
                <td>
                    <hr />
                    <p> </p>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
13.jpg
</td>
                <td>
                    <ul>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Клиент</strong>: Грамада</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Категорија</strong>: Агенција за недвижности</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Т</strong><strong>ехнологија на изработка</strong>: PHP, Апликација за недвиности</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Јазик</strong>: Македонски и Англиски</div>
                        </li>
                    </ul>
                    <p> </p>
                    <p> </p>
                </td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
<p> </p>
 
6.jpg

 • Клиент: Кимекс
 • Категорија: Агенција за недвижности
 • Технологија на изработка: Веб апликација
 • Јазик: Македонски и Англиски

 

 

  <p> </p>
                        <p> </p>
                    </div>
                    <ul>
                    </ul>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td></td>
                <td>
                    <hr />
                    <br /><br /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
14.jpg
</td>
                <td>
                    <ul>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Клиент</strong>: Ас Стил Скопје</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Категорија</strong>: Сервис за ауспуси</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Т</strong><strong>ехнологија на изработка</strong>: PHP, CMS</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Јазик</strong>: Македонски и Англиски</div>
                        </li>
                    </ul>
                    <p> </p>
                    <p> </p>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td></td>
                <td>
                    <hr />
                    <p> </p>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
13.jpg
</td>
                <td>
                    <ul>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Клиент</strong>: Грамада</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Категорија</strong>: Агенција за недвижности</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Т</strong><strong>ехнологија на изработка</strong>: PHP, Апликација за недвиности</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Јазик</strong>: Македонски и Англиски</div>
                        </li>
                    </ul>
                    <p> </p>
                    <p> </p>
                </td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
<p> </p>
 
10.jpg

 • Клиент: Пробив Икс
 • Категорија: Сметководствени услуги
 • Технологија на изработка: PHP, CMS
 • Јазик: Македонски и Англиски

 

 

  <p> </p>
                        <p> </p>
                    </div>
                    <ul>
                    </ul>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td></td>
                <td>
                    <hr />
                    <br /><br /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
14.jpg
</td>
                <td>
                    <ul>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Клиент</strong>: Ас Стил Скопје</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Категорија</strong>: Сервис за ауспуси</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Т</strong><strong>ехнологија на изработка</strong>: PHP, CMS</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Јазик</strong>: Македонски и Англиски</div>
                        </li>
                    </ul>
                    <p> </p>
                    <p> </p>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td></td>
                <td>
                    <hr />
                    <p> </p>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
13.jpg
</td>
                <td>
                    <ul>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Клиент</strong>: Грамада</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Категорија</strong>: Агенција за недвижности</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Т</strong><strong>ехнологија на изработка</strong>: PHP, Апликација за недвиности</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Јазик</strong>: Македонски и Англиски</div>
                        </li>
                    </ul>
                    <p> </p>
                    <p> </p>
                </td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
<p> </p>
 
8.jpg

 • Клиент: Атлас 2002
 • Категорија: Агенција за недвижности
 • Технологија на изработка: Веб апликација
 • Јазик: Македонски и Англиски

 

 

  <p> </p>
                        <p> </p>
                    </div>
                    <ul>
                    </ul>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td></td>
                <td>
                    <hr />
                    <br /><br /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
14.jpg
</td>
                <td>
                    <ul>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Клиент</strong>: Ас Стил Скопје</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Категорија</strong>: Сервис за ауспуси</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Т</strong><strong>ехнологија на изработка</strong>: PHP, CMS</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Јазик</strong>: Македонски и Англиски</div>
                        </li>
                    </ul>
                    <p> </p>
                    <p> </p>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td></td>
                <td>
                    <hr />
                    <p> </p>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
13.jpg
</td>
                <td>
                    <ul>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Клиент</strong>: Грамада</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Категорија</strong>: Агенција за недвижности</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Т</strong><strong>ехнологија на изработка</strong>: PHP, Апликација за недвиности</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Јазик</strong>: Македонски и Англиски</div>
                        </li>
                    </ul>
                    <p> </p>
                    <p> </p>
                </td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
<p> </p>
 
4.jpg

 • Клиент: Евангелско Единство Mакедонија
 • Категорија: Религиозна организација
 • Технологија на изработка: PHP, CMS
 • Јазик: Македонски и Англиски

 

 

  <p> </p>
                        <p> </p>
                    </div>
                    <ul>
                    </ul>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td></td>
                <td>
                    <hr />
                    <br /><br /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
14.jpg
</td>
                <td>
                    <ul>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Клиент</strong>: Ас Стил Скопје</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Категорија</strong>: Сервис за ауспуси</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Т</strong><strong>ехнологија на изработка</strong>: PHP, CMS</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Јазик</strong>: Македонски и Англиски</div>
                        </li>
                    </ul>
                    <p> </p>
                    <p> </p>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td></td>
                <td>
                    <hr />
                    <p> </p>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
13.jpg
</td>
                <td>
                    <ul>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Клиент</strong>: Грамада</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Категорија</strong>: Агенција за недвижности</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Т</strong><strong>ехнологија на изработка</strong>: PHP, Апликација за недвиности</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Јазик</strong>: Македонски и Англиски</div>
                        </li>
                    </ul>
                    <p> </p>
                    <p> </p>
                </td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
<p> </p>
 
5.jpg

 • Клиент: Стоматолошко Здружение
 • Категорија: Невладина организација
 • Технологија на изработка: PHP, CMS
 • Јазик: Македонски

 

 

  <p> </p>
                        <p> </p>
                    </div>
                    <ul>
                    </ul>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td></td>
                <td>
                    <hr />
                    <br /><br /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
14.jpg
</td>
                <td>
                    <ul>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Клиент</strong>: Ас Стил Скопје</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Категорија</strong>: Сервис за ауспуси</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Т</strong><strong>ехнологија на изработка</strong>: PHP, CMS</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Јазик</strong>: Македонски и Англиски</div>
                        </li>
                    </ul>
                    <p> </p>
                    <p> </p>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td></td>
                <td>
                    <hr />
                    <p> </p>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
13.jpg
</td>
                <td>
                    <ul>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Клиент</strong>: Грамада</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Категорија</strong>: Агенција за недвижности</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Т</strong><strong>ехнологија на изработка</strong>: PHP, Апликација за недвиности</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Јазик</strong>: Македонски и Англиски</div>
                        </li>
                    </ul>
                    <p> </p>
                    <p> </p>
                </td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
<p> </p>
 
31.jpg

 • Клиент: Еликсир Скопје
 • Категорија: Додатоци во исхрана
 • Технологија на изработка: PHP, CMS
 • Јазик: Македонски и Англиски

 

 

  <p> </p>
                        <p> </p>
                    </div>
                    <ul>
                    </ul>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td></td>
                <td>
                    <hr />
                    <br /><br /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
14.jpg
</td>
                <td>
                    <ul>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Клиент</strong>: Ас Стил Скопје</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Категорија</strong>: Сервис за ауспуси</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Т</strong><strong>ехнологија на изработка</strong>: PHP, CMS</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Јазик</strong>: Македонски и Англиски</div>
                        </li>
                    </ul>
                    <p> </p>
                    <p> </p>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td></td>
                <td>
                    <hr />
                    <p> </p>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
13.jpg
</td>
                <td>
                    <ul>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Клиент</strong>: Грамада</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Категорија</strong>: Агенција за недвижности</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Т</strong><strong>ехнологија на изработка</strong>: PHP, Апликација за недвиности</div>
                        </li>
                        <li>
                            <div style="text-align: left;"><strong>Јазик</strong>: Македонски и Англиски</div>
                        </li>
                    </ul>
                    <p> </p>
                    <p> </p>
                </td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
<p> </p>
 

Веб услуги

Постави прашање Доколку сакате да поставите прашање поврзано со нашите услуги.
Портфолио Нашето портфолио последните веб проекти.
Регистрација на веб домен Со регистрирање на домен имате сопствено постоење на Вашата компанија на интернет.
Партнерска програма Вашите најлесно заработени пари досега! Вие добивате 15% од сумата која клиентот ја плаќа.

Е-билтен

Бидете постојано информирани
за сите новитети, настани, промоции и производи.

Вашата e-mail адреса :

Пријави се Одјави се

Соопштенија

22.10.2013                                                         Соопштение за неработен ден 23.10.2014
(четврток)

10.10.2013                                                        Соопштение променана на работно време од 14.10.2013.

Партнерска прогрома